HALOGENI DERIVATI UGLJOVODONIKA PDF

Halogeni derivati ugljovodonika (DDT, aldrin, lindan) 4. Homolozi i derivati benzena (nitrofenol, nitrikrezol, ksilen) fosfati (malation, paration) 6. dokument za sajt-halogeni derivati ugljovodonika. Uploaded by. api · dokument za sajt-oksido-redukcione reakcije. Uploaded by. api Podela organskih rastvara Podela organskih rastvarača(Simonin)• Alifatični ugljovodonici;• Aromatični ugljovodonici;• Amino i.

Author: Golmaran Mezimuro
Country: South Africa
Language: English (Spanish)
Genre: Art
Published (Last): 23 October 2006
Pages: 190
PDF File Size: 20.32 Mb
ePub File Size: 8.2 Mb
ISBN: 747-4-39536-578-7
Downloads: 14812
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Dalar

Rastvor u balonu zagrije se na vodenom kupatilu da prokljua i kada se balon ohladi, sadraj iz balona polako se sipa u au sa oko 20 cm3 hladne vode. Njegova molekulska formula je C6H5-CH3, a strukturna formula je: Iz nafte se aromatini ugljovodonici izdvajaju frakcionom destilacijom.

Pre prve upotrebe CFC, Kada se zamijeni samo jedan vodonikov atom, nastaju monosupstituisani derivati benzena. D Oksidacija derivata benzenaBenzen je postojan prema oksidacionim sredstvima, ali ako se neki alkil-benzen tretira sa jakim oksidacionim sredstvima, alkil-grupa se oksiduje do karboksilne, a benzenov prsten ostaje nepromijenjen. Izvori aromatinih ugljovodonika i njihovo dobijanje Pod dejstvom svjetlosti i temperature, stiren moe da se polimerizuje u polistiren PS koji se koristi za izolaciju u radio tehnici i za proizvodnju kauuka.

  DUYUSAL BELLEK PDF

Aromaticni ugljovodonici

Aromaticni Keksici Sa Susamom Documents. Plavi lakmus-papir e pocrveniti od izdvojenog brom-vodonika, a oko ugljovodonioa pojavie se bijele pare koje potiu od nagraenog amonijum-bromida.

UVOD Ugljovodonici su organska jedinjenja u iji sastav ulaze atomi ugljenika i vodonika. Physical chemistry with biological applications.

Da bi ugljenikovi atomi bili etverovalentni, prsten sadri naizmjenino rasporeene tri dvostruke veze. Epruvetu dobro protresti i zagrijati na kljualom vodenom kupatilu sve dok se naftalen potpuno ne rastvori, a zatim se sadraj iz epruvete izlije u 20 cm3 hladne vode.

Proizvodi organske hemijske industrije alkoholi, fenoli, organske kiseline, estri Documents. Hxlogeni min zagrijavanja, malo rastvora iz epruvete izlije se na pare filter-papira koji se ostavi da se osui na vazduhu.

Izdvajaju se uti kristali 1-nitro-naftalena. Ova tekuina je Ima primjenu i u proizvodnji boja, kao dobar rastvara i mnogo manje je tetan od benzena. Home Documents Aromaticni ugljovodonici.

Kod bazena, svaka p orbitala moe da se bono preklapa sa obje derigati p orbitale slika 1a. Saunders College Publishing, Philadelphia. To je bezbojna tenost karakteristinog aromatinog mirisa koja se ne rastvara u vodi. U tako pripremljenu smjesu za nitrovanje doda se 2 cm3 benzena u kapima. Komprimovanjem tog plina u rezervoarima u svrhu distribucije izdvajala se lagana tekuina. Veoma brzo dolazi do izdvajanja bromovodonika.

Zamjenom vodonikovih atoma u benzenovom prstenu nastaju derivati benzena koji mogu biti monosupstituisani i disupstituisani proizvodi.

  CLEARONE 880TA PDF

Alkilhalogenidi by Jasmina Lukić on Prezi

S porastom potranje aromatinih ugljovodonika i ugljovldonika novih procesa, proizvodnja aromatinih jedinjenja iz nafte izomerizacijom i dehidrogenovanjem postala je ekonominija.

Kao katalizator slui tekui kompleks aluminijumov hlorid-hlorovodonik-ugljovodonik, kroz koji se provodi smjesa etilena i benzenskih para. Ugalj je kompaktna slojevita naslagana masa, porijeklom iz biljaka koje su bile izloene raspadanju pod visokim hslogeni i temperaturama. Konzervirani sprejevi nose simbol opasnosti vrlo lako zapaljivo habanja.

Podlijee reakcijama supstitucije pri emu nastaje smjesa polusupstituisanih proizvoda.

Hlorofluorougljenik

Prve supstance izolovane su iz mirisnih proizvoda badema, cimeta, karamfila, zimzelena, vanilije, Za takvu strukturu kaemo da je rezonancioni hibrid ovih dviju rezonancionih struktura.

Derivati benzena nastaju zamjenom ugljovodnoika atoma u jezgru rerivati i imaju primjenu u proizvodnji boja, eksploziva, kauuka, za izolaciju u radio tehnici i kao organski rastvarai, ali su manje tetni od benzena. Ugljovodonik benzen dobio je svoje ime zahvaljujui injenici da je dobijen dekarboksilacijom benzoeve kiseline, izolovane iz aromatine tvari benzoje-smole.